Se alla

Så vill vi skapa ett grönare Kalmar

Sverige och Kalmar ska nå klimatmålen. Utsläppen ska bort. De fossila bränslena ska bort.

Klimatomställningen från fossila bränslen till fossilfri energi kommer att kräva en mix av olika energislag för att kunna tillgodose det ökade behovet av el. Vi ska satsa på förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten.

 

Men vi anser även att kärnkraften är en viktig del i omställningen för att uppnå våra klimatmål, då kärnkraft är en stabil energikälla som levererar koldioxidfri energi – även när det inte blåser eller när solen inte skiner. Mycket forskning pågår och det kommer hela tiden nya tänkbara lösningar på våra energiproblem. Liberalerna tror på människans förmåga att lösa problem med tekniska lösningar och att innovation och entreprenörskap är grunden för att hantera både nuvarande och framtidens utmaningar. Vi är därför positiva till den forskning som pågår kring vätgaslagring av förnyelsebar energi och fjärde generationens kärnreaktorer. Vi tror även att insamling och lagring av koldioxid – för att förhindra utsläpp i atmosfären – kan vara en lösning för exempelvis bioeldade kraftverk och fabriker.
För att uppnå klimatmålen måste vi även ha en miljövänlig matproduktion och en djurhållning i världsklass. Liberalerna tror att konsumenternas makt är viktig och att det därför ska vara lätt att välja klimatsmarta och ekologiska alternativ, På så vis styr de marknadsekonomiska krafterna den goda utvecklingen. På samma sätt tror vi på att satsa på en bra infrastruktur så att vi t ex kan välja tåget istället för flyget på de sträckor där detta är möjligt. Vi vill därför satsa på en upprustning av den svenska järnvägen.

Så vill vi skapa ett grönare Kalmar:

  • Vi stöttar Kalmars utveckling mot en klimatneutral kommun 2030.
  • Samtliga kommunala fordon, resor och transporter ska vara fria från fossila bränslen 2023.
  • Vi står bakom byggandet av Kalmarsundsverket – ett nytt reningsverk med kretsloppstänk.
  • Vi vill uppföra ett Hållbarhetens hus med angränsande rekreationsområden.
  • Vi vill bevara våra grönområden och friluftsområden.
  • Vi vill införa Skolskogar – alla Kalmars elever ska ha tillgång till en pedagogisk utemiljö.